Beställ innan kl 16.00

Hämta i butik normalt nästa vardag *

Har du några frågor Vår kundtjänst är alltid öppen
Har du några frågor Vår kundtjänst är alltid öppen

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

Kundvagn Inkl. moms Exkl. moms
Gå till kundvagn

Visa priser

Visa priser

Om du använder Internet Explorer kan du uppleva problem med E-handeln.
Vi rekommenderar att du istället använder dig av till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari eller Edge.

Behandling av personuppgifter och cookie information

Lantmännen ekonomisk förening och dess koncernbolag (”Lantmännen” eller ”vi”) behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder våra webbplatser, mobilapplikationer och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) och om dig som deltar i kampanjer och tävlingar som anordnas av något av bolagen inom Lantmännen eller som kontaktar oss i anledning av kundärenden.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har i anslutning till det, och även vilka cookies som används i anslutning till våra Digitala Kanaler.

Denna version av integritetspolicyn har anpassats för Lantmännens Digitala Kanaler.

Lantmännen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Lantmännen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR)1 . Då de flesta av Lantmännens bolag omfattas av europeisk lagstiftning utgår denna policy ifrån Dataskyddsförordningen, GDPR. Lokal personuppgiftslagstiftning utanför EU/EES beaktas i relevanta fall.

I anslutning till Lantmännens digitala tjänster kan specifik information om personuppgiftsbehandling ges och den har i så fall företräde framför denna allmänna information.

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, köphistorik, ärendeinformation och fotografier utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

Vid besök i våra Digitala Kanaler

När du besöker eller använder våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in genom cookies som beskrivs i punkten ”Information om cookies- och hur du ska undvika cookies”.

Vid deltagande i tävlingar, andra marknadsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler

Om du deltar i tävlingar eller andra marknadsaktiviteter som anordnas av något av bolagen inom Lantmännen kan tävlingsbidrag och andra uppgifter om dig som är nödvändiga t.ex. för att administrera vinster, komma att behandlas. Om du är med i en utvärderingsaktivitet gällande någon av Lantmännens produkter behandlas även dina omdömen och förslag, samt uppgifter om kön och ålder. Vid smakpaneler behandlas i tillägg även eventuella matallergier.

Vid kontakter med vår kundtjänst och annan kommunikation

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av produkt som producerats av något av bolagen inom Lantmännen, kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på om du besöker våra Digitala Kanaler, deltar i tävlingar, andra marknadsföringsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler eller kommunicerar med oss i andra sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du beställt och administrera vårt avtal med dig;
 • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende(t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.);
 • För att hantera och bemöta rättsliga krav t.ex. vid en tvist eller rättsprocess;
 • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att publiceras vid marknadsföring;
 • För att följa upp och utvärdera Lantmännens produkter t.ex. genom smakpaneler;
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på;
 • För att upprätta statistik rörande användningen av våra Digitala Kanaler; samt
 • För att marknadsföra produkter och tjänster från bolagen inom Lantmännen (även via e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@lantmannen.com. Elektronisk marknadsföring kan du även välja bort via länk i våra utskick.

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Lantmännen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, hantera eventuella reklamationer eller andra typer av kundtjänstärenden. Vi behandlar också personuppgifter när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av det, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler, ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler eller kommunicera med dig t.ex. via kundtjänst.

Om Lantmännen skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Gallring

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Lantmännen endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Lantmännen värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Lantmännen kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för Lantmännens räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Lantmännens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Lantmännens räkning får alltid underteckna avtal med Lantmännen för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Lantmännen kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Lantmännen kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Lantmännens Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan. Denna integritetspolicy gäller endast för Lantmännens Digitala Kanaler.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har vissa rättigheter i förhållande till det bolag inom Lantmännen som är personuppgiftsansvarig för sina personuppgifter (se kontaktinformation nedan):

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Lantmännens tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Information om cookies - och hur du kan undvika cookies

Lantmännens användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera våra reklamkampanjer. Dessa cookies spårar bland annat om du sett en reklamkampanj för andra koncernbolag på en annan webbplats och sedan kommit till Lantmännens webbplats.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Lantmännens ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på denna Digitala Kanal beskrivs i tabellen nedan. 

Namn Typ av cookie och funktion Data som lagras
ASP.NET_SessionId Denna cookie är en förutsättning för att webbplatsen ska fungera och skapas vid din ankomst till platsen. Behövs för att identifiera klienten med websessionen. Raderas när webbläsaren stängs.
BIGipServerlantmannen.se_HTTP_Pool Denna cookie används för lastbalansering. En teknisk lösning för att stödja fler samtidiga användare. Raderas när webbläsaren stängs.
Epi:NumberOfVisits Används om du använder personalisering i EPiServer. Kriteriet håller reda på vilka block alternativt vilken ”banner” som ska visas. Kan även gälla innehåll i löpande texter. Ge kunden en bättre upplevelse på webbplatsen. Permanent cookie som raderas efter 2 år, då du återkommer till webbplatsen (uppdateras vid aktivitet).
Google Analytics: _utma Används för att särskilja besökare och sessioner. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics. Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet. Raderas 2 år från senaste besöket (uppdateras vid aktivitet).
Google Analytics: _utmat Används för att reglera tidsintervallet på förfrågan från Google Analytics. Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet. Raderas efter 10 minuter.
Google Analytics: _utmb Används för att bestämma nya sessioner för varje besök av sidan. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics. Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet. Raderas 30 minuter från senaste besöket (uppdateras vid aktivitet).
Google Analytics: _utmc Används för att bestämma nya sessioner för varje besök. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics. Verktyg för att analysera besökares beteende för att förbättra kundupplevelsen samt säkerställa webbplatsens funktionalitet. Raderas när webbläsaren stängs.
Google Analytics: _utmz Lagrar trafikkällan eller kampanj som förklarar hur användaren nått din webbplats. Cookien uppdateras varje gång sidan besöks och datan skickas till Google Analytics. Dessa cookies används för att kunna visa relevanta annonser för besökaren och för att se hur många besökare som ser en reklamkampanj för Kunden på andra siter och sedan genomför köp på Kundens webbplats samt för utvärdering av Kundens reklamkampanjer. Raderas 6 månader från senaste besöket (uppdateras vid aktivitet).
Google Tag Manager: add_to_cart Används av Google Tag Manager. Fångar in produktens SKU, namn, pris och kvantitet som läggs till i varukorgen och gör informationen tillgänglig för framtida integration av tredjepartsskript. Produktens SKU, namn, pris och kvantitet som läggs till i varukorgen.
guest-view Används i widgetar "Order and Returns". Lagrar order-ID för gästköpares orderstatus.  
Klevu: klevu_cat_<apiKeyOfYourStoreWithUnderscoreInsteadOfHyphen> Lagring av kategorierna på de senast klickade produkterna. Kategorier på senast klickade produkter. Lagras i 7 dagar.
Klevu: klevu_rcp_<apiKeyOfYourStoreWithUnderscoreInsteadOfHyphen> Lagring av senast klickade produkter. Senast klickade produkter. Lagras i 7 dagar.
Klevu: klevu_rs_<apiKeyOfYourStoreWithUnderscoreInsteadOfHyphen> Lagring av senaste sökningar. Senaste sökningar. Lagras i 7 dagar.
lmm_business_type_cookie   Identifierar kundens kundklass
shop.lantmannenmaskin.se: form_key Provider: shop.lantmannenmaskin.se Säkrar besökarnas surfningssäkerhet genom att förhindra cross-site request-förfalskning. Denna cookie är avgörande för säkerheten för webbplatsen och besökaren.
shop.lantmannenmaskin.se: login_redirect
Bevarar destinationssidan som kunden var på innan han/hon leddes till inloggning. Används i minivagnen för inloggade kunder om alternativet "Display Shopping Cart Sidebar"- konfigurering är inställt på "Ja".
 
shop.lantmannenmaskin.se: mage-banners-cache-storage Denna cookie är nödvändig för cache-funktionen. En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden för besökaren på webbplatsen. Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.  
shop.lantmannenmaskin.se: mage-banners-cache-timeout Denna cookie är nödvändig för cache-funktionen. En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden för besökaren på webbplatsen. Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.  
shop.lantmannenmaskin.se: mage-cache-sessid
Värdet på denna cookie triggar rensning av lokal cache-lagring. När cookien tas bort av backend-applikationen, rensar Admin den lokala lagringen och ställer in cookie-värdet till true.
 
shop.lantmannenmaskin.se: mage-cache-storage Lokal lagring av besökarspecifikt innehåll som möjliggör e-handelsfunktioner. Används för att optimera laddningshastigheten på webbplatsen. Detta görs genom att ladda i förväg vissa förfaranden i besökarens webbläsare  
shop.lantmannenmaskin.se: mage-cache-storage-section-invalidation Tvingar lokal lagring av specifika innehållssektioner som bör ogiltigförklaras.  
shop.lantmannenmaskin.se: mage-cache-timeout  Denna cookie är nödvändig för cache-funktionen. En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden för besökaren på webbplatsen. Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.  
shop.lantmannenmaskin.se: mage-messages
Spårar felmeddelanden och andra aviseringar som visas för användaren, t.ex. meddelandet om cookie-godkännande och olika felmeddelanden. 
Meddelandet raderas från kakan när det har visats till shopparen.
shop.lantmannenmaskin.se: mage-translation-file-version Spårar versionen av översättningar i lokal lagring. Används när översättningsstrategi är konfigurerad som ordbok (översättning på Storefront-sidan).  
shop.lantmannenmaskin.se: persistent_shopping_cart
Lagrar nyckeln (ID) för en bestående varukorg för att göra det möjligt att återställa varukorgen för en anonym kund.
 
shop.lantmannenmaskin.se: PHPSESSID Bibehåller användarsessionen mellan sidförfrågningar.  
shop.lantmannenmaskin.se: private_content_version
Lägger till ett slumpmässigt, unikt nummer och tid på sidor med kundinnehåll för att förhindra att de cachas på servern.
 
shop.lantmannenmaskin.se: product_data_storage Lagrar konfiguration för produktdata relaterade till nyligen visade / jämförda produkter.  
shop.lantmannenmaskin.se: recently_compared_product Denna cookie används för att avgöra vilka produkter besökaren har besökt. Denna information används för att marknadsföra relaterade produkter och optimera annonseffektiviteten.  
shop.lantmannenmaskin.se: section_data_ids Lagrar kundspecifik information relaterad till köpinitierade åtgärder såsom  visa wish-list, kassainformation etc.  
shop.lantmannenmaskin.se: stf
Registrerar tiden som meddelandena skickats av SendFriend-modulen (e-posta en vän).
 
shop.lantmannenmaskin.se: store
Spårar den specifika vy som valts av shopparen.
 
shop.lantmannenmaskin.se: support-checkout-address-override-data
Använd för att återställa adressdata efter byte av användare
 
shop.lantmannenmaskin.se: user_allowed_save_cookie
Anger om en kund får använda cookies
 
shop.lantmannenmaskin.se: X-Magento-Vary Konfigurationsinställning som förbättrar prestanda när du använder cache-lagring av statiskt innehåll.  
shop.lantmannenmaskin.se:mage-translation-storage Lagringsinnehåll översatt på begäran av shopparen. Används när översättningsstrategi är konfigurerad som "Ordbok (översättning på Storefront-sidan)".  
shop.lantmannenmaskin.se:recently_viewed_product
Denna cookie används för att bestämma vilka produkter besökaren har sett - Detta gör det möjligt för webbplatsen att marknadsföra relaterade produkter
 
shop.lantmannenmaskin.se:remove_from_cart
Används av Google Tag Manager. Fångar in produktens SKU, namn, pris och kvantitet som tas bort från varukorgen och gör informationen tillgänglig för framtida integration av tredje parts skript.
 
Youtube: GPS Registrerar ett unikt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på geografisk GPS-plats. Registrerar ett unikt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på geografisk GPS-plats.
Youtube: VISITOR_INFO1_LIVE Försöker estimera användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videos  
Youtube: YSC
Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videor från YouTube användaren har sett.
 
Youtube: yt-remote-cast-installed
Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video
Youtube: yt-remote-connected-devices
Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video
Youtube: yt-remote-device-id
Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video
Youtube: yt-remote-fast-check-period 
Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video
Youtube: yt-remote-session-app
Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video
Youtube: yt-remote-session-name
Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddad YouTube-video

 

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Lantmännens webbplats. Lantmännen har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

 

Kontaktinformation vid frågor om personuppgifter och cookies

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Lantmännen ek för, eller i förekommande fall ett annat bolag inom Lantmännen. Om du har frågor rörande hur Lantmännen ek för behandlar dina personuppgifter eller använder cookies, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Lantmännen, är du välkommen att kontakta Lantmännen ek förs dataskyddsombud/ ansvarig roll för personuppgiftsfrågor på dataskyddsombud@lantmannen.com.